კალენდარი

arrow იანვარი 2018 arrow
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
1234567
891011121314
1516171819
20
21
22232425262728
293031    

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი ფაილის დათვალიერება
1 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" ბრძანება N65/ნ 2017-09-22 12:03:54
2 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 24 ივნისი ბრძანება №79/ნ 2016-03-15 12:08:21
3 "უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტებ ის - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება №126 /ნ 2016-03-15 12:05:38
4 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 23 აგვისტოს დადგენილება №218 2016-03-15 12:11:46
5 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 აგვისტოს დადგენილება №213 2016-03-15 12:18:12
6 "მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის – განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 25 იანვრის ბრძანება №13/ნ 2016-03-15 11:58:25
7 "უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება N3 2017-03-06 16:47:37
8 "პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ"საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის ბრძანება №121/ ნ 2016-03-16 15:50:13
9 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №400 დადგენილება 2016-03-16 15:56:37
10 საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის ბრძანებულება №406 "დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ" 2016-03-17 17:37:32
11 "მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 4 დეკემბრის ბრძანება №1102 2016-08-19 16:53:53
12 საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ 2017-09-22 14:39:13
13 "პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე" საქართვ 2017-03-06 16:46:22
14 საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის ბრძანებულება №404 "დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ" 2016-03-17 17:42:01
15 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №290 2016-03-18 12:22:52
16 "უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის ბრძანება №149 2016-03-18 12:28:14
17 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ 2011 წლის 15 სექტემბერი 2015-02-02 17:43:23
18 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №248 დადგენილება 2015-02-02 17:44:48
19 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 15 აპრილი №50/ნ ბრძანება 2015-02-02 17:45:31
20 "პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ბრძანება N152/ნ 2017-06-26 12:50:59
21 "ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N19/ნ 2017-06-26 12:55:10
22 "უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ 2017-03-06 16:44:10
23 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება N127/ნ 2017-09-22 14:38:12
24 "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონი 2017-09-22 14:42:02
25 "პროფესიული განათლების შესახებ" საქართველოს კანონი 2017-06-26 12:57:09
26 „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2005 წლიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული/გასაცემი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და 2017-03-06 16:40:07
27 "საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურები სა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანება №98/ნ 2017-09-22 14:14:24
28 "ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 1 დეკემბრის ბრძანება №1067 2016-03-17 17:48:35
29 "საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №84/ნ 2017-03-06 16:36:22
30 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის ბრძანება №65/ნ 2017-03-06 16:34:24
31 "სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის ბრძანება №227 2016-08-19 16:54:37
32 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 4 თებერვლის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ 2017-03-06 16:32:58
33 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულება 2017-09-22 14:52:24
34 "ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბერი №120/ნ ბრძანება 2017-09-22 14:40:05
35 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N99/ნ 2017-09-22 14:33:01
36 "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონი 2017-09-22 14:51:54
37 "უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტებ ის - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმებ ის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება N126 2017-09-18 15:37:09
38 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" 2017-11-21 14:38:25

მოგწონთ ახალი საიტი ?

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge